[ Life ] – JS 線上注音 輸入法

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

雖然小編使用的是嘸蝦米輸入法,但有時候某些字太久沒用已經忘記怎麼寫(嘸蝦米是形音意輸入法),最好的方法就是用注意輸入法打出來,就可以看字來拆成嘸蝦米字碼,小編電腦只有英文輸入法/嘸蝦米輸入法,不喜歡裝太多沒用的東西。

 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •