[ PHP ] – #教學- 邏輯運算子

[php]
$a=5;
$b=10;

echo ‘and && 與(兩個都成立才可成立)’.'
’;
echo $a.’!=’.$b.’ and ‘.$a.' if($a!=$b and $a’;}else{echo ‘否’.'
’;}
echo $a.’!=’.$b.’ and ‘.$a.’>’.$b.’ ? ‘;
if($a!=$b && $a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}

//註:and 與 && 是同樣的意思 可互換使用

echo ‘or || 或(兩個只要一個成立就成立)’.'
’;
echo $a.’!=’.$b.’ or ‘.$a.’>’.$b.’ ? ‘;
if($a!=$b or $a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}
echo $a.’==’.$b.’ or ‘.$a.’>’.$b.’ ? ‘;
if($a==$b && $a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}

//註:or 與 || 是同樣的意思 可互換使用

echo ‘xor 異或(只能有一個是成立 才成立)’.'
’;
echo $a.’!=’.$b.’ xor ‘.$a.' if($a!=$b xor $a’;}else{echo ‘否’.'
’;}
echo $a.’!=’.$b.’ xor ‘.$a.’>’.$b.’ ? ‘;
if($a!=$b xor $a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}
echo $a.’==’.$b.’ xor ‘.$a.’>’.$b.’ ? ‘;
if($a==$b xor $a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}

echo ‘! 非(如果不成立)’.'
’;
echo $a.’ != ‘.$b.’ ? ‘;
if(!$a!=$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}
echo $a.’ > ‘.$b.’ ? ‘;
if(!$a>$b){echo ‘是’.'
’;}else{echo ‘否’.'
’;}
?>
[/php]

執行結果:
and && 與(兩個都成立才可成立)
5!=10 and 5 5!=10 and 5>10 ? 否
or || 或(兩個只要一個成立就成立)
5!=10 or 5>10 ? 是
5==10 or 5>10 ? 否
xor 異或(只能有一個是成立 才成立)
5!=10 xor 5 5!=10 xor 5>10 ? 是
5==10 xor 5>10 ? 否
! 非(如果不成立就…)
5 != 10 ? 是
5 > 10 ? 否

回PHP教學目錄

!去下營經續永站本助幫能就下一點輕輕,話的您到助幫有章文的我果如 如果我的文章有幫助到您的話,輕輕點一下就能幫助本站永續經營下去!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *